Безплатна доставка
За територията на България

02 9 454 717
За въпроси и поръчки

Количка

Общи условия

I. Предмет

Чл. 1. (1) Дефиниции:

1. „Доставчик” означава „Транс Уърлд Европа” ООД

2. „Магазин” означава обществено достъпното място в Интернет на адрес https://tweuropebg.com, от което Доставчикът продава стоки и услуги от разстояние чрез използването на електронни средства.

3. „Клиент” означава всяко лице, което използва Магазина на Доставчика.

4. „Интерфейс” означава софтуерните средства, вградени в Магазина, предназначени за обслужване на Клиента при използване на Магазина.

5. „Общи условия” означава настоящият документ.

6. ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

7. ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

8. ЗЕТ означава Закон за електронната търговия.

9. „Е-поща” означава електронна поща.

10. „Бюлетин” е електронно писмо, съдържащо информация за предлаганите от Доставчика стоки и услуги, което се изпраща периодично по Е-поща.

11. „Потребител” означава всяко физическо лице по смисъла на ЗЗП.

(2) Общите условия регламентират едновременно:

- взаимоотношенията между Доставчика и Клиента и

- правилата за ползването на Магазина от Клиента.

ІІ. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация съгласно ЗЕТ и ЗЗП:

1. Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Слатински Редут, ул. „Георги Минчев” №12

2. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв. Стефан Караджа, Бул. „Владимир Вазов” №25

3. Данни за кореспонденция:

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Стефан Караджа, Бул. „Владимир Вазов” №25

Е-поща: hq@tweuropebg.com

Телефон: 02 9 454 717

4. ЕИК в Търговския регистър: 131199462

5. Идентификация по Закона за данъка върху добавената стойност: BG131199462

6. Идентификация в Регистъра на администраторите на личните данни № 358906

7. Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15

Телефон: 02 9 402 046

Факс: 02 9 403 640

Е-поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет място: https://cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6

Телефон: 02 9 802 524

Факс: 02 9 884 218

Гореща линия: 0700 111 22

Е-поща: info@kzp.bg

Интернет място: https://kzp.bg

III. Характеристики на Магазина

Чл. 3. Магазинът предоставя на Клиента възможност:

1. Да извърши регистрация, с която да създаде свой профил в Магазина и използва допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Магазина чрез Интерфейса;

3. Да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Магазина;

4. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори с Магазина, съгласно поддържаните от Магазина начини за разплащане;

5. Да получава информация за нови стоки предлагани от Магазина;

6. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона предимно чрез Интерфейса.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиента, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Магазина чрез Интерфейса или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от Клиента чрез Интерфейса стоки.

(3) Клиентът заплаща на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Магазина и Общите условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика в Магазина.

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика в Магазина и Общите условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от ЗЕТ.

(2) Приема се, че електронните изявления, извършени от Клиента, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. Използване на Магазина

Чл. 7. (1) За да използва Магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които Магазинът изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в Магазина.

(3) С попълване на данните си и избор на елементите на Интерфейса „Съгласие” и „Регистрация”, Клиентът декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо до посочена от Клиента Е-поща, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава сметка на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Клиента се използва профил от друго Интернет място, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответното Интернет място. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Клиента в съответното Интернет място.

(7) В случай че Клиентът е избрал да сключи договор за покупко-продажба без регистрация, е необходимо да въведе свои име, фамилия и телефонен номер за връзка, за да получи Доставчикът от Клиента необходимите за сключване на договора за покупко-продажба данни.

Чл. 8. (1) Е-пощата, предоставена при първоначалната регистрация на Клиента, както и всяка следваща е-поща, използвана за обмен на изявления между Клиента и Доставчика, е „Основна Е-поща за контакт“ по смисъла на Общите условия. Клиентът има право да променя своята Основна Е-поща за контакт.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основната Е-поща за контакт, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика до посочената от Клиента нова Основна Е-поща за контакт.

(3) Промяната на Основната Е-поща за контакт се извършва след потвърждение от Клиента, изразено чрез адресна връзка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочената от Клиента нова Основна Е-поща за контакт.

(4) Доставчикът информира Клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено до посочената от Клиента Основна Е-поща за контакт преди извършването на промяната ѝ по ал. (2).

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основната Е-поща за контакт.

(6) Доставчикът може да изисква от Клиента използването на Основната Е-поща за контакт в специфични случаи.

V. Технически стъпки за сключване на договор за полупко-продажба

Чл. 9. (1) Клиентът използва предимно Интерфейса, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки и услуги в Магазина.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Клиента представлява Общите условия, достъпни в Магазина на адрес https://tweuropebg.com/terms.

(4) Страна по договора с Доставчика е Клиентът, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създадена сметката на Потребителя при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в Интерфейса технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиента в Магазина. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Клиента чрез Интерфейса.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента пощенски адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Клиентът сключва договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Чрез нова регистрация:

1. Извършване на регистрация в Магазина и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът няма до този момент сметка в Магазина;

2. Вписване в системата за извършване на поръчки на Магазина чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Магазина и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на начин и момент за плащане на сумата.

6. Потвърждение на поръчката;

(2) Чрез съществуваща сметка в Магазина, както това е описано в т. 2, 3, 4, 5 и 6 на ал. (1).

(3) Без регистрация и сметка в Магазина, както това е описано в т. 3, 4, 5 и 6 на ал. (1).

VI. Особени задължения на Доставчика. Защита на Потребителите

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от Общите условия се прилагат спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Магазина, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, ЗЕТ и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в Магазина.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Магазина.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиента в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в Магазина;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в Общите условия, както и информацията, предоставена на Клиента в Магазина.

(5) Информацията, предоставяна на Клиента по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в Магазина преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в съответните страници на Магазина.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. (1) не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.

(4) В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. (1), Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. При разопаковане на консумативи със собствена опаковка като филтри, които са част от стоката или са закупени отделно, същите се заплащат при връщане на стоката или се удържат от сумата за възстановяване. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. (1).

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика на Магазина, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез Магазина.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. (3), Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. (4), разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от ЗЗП.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. (1) писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. (1) и чл. 61 от ЗЗП ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя - страна по договора.

VII. Допълнителни условия

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. Защита на личните данни

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно ЗЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Доставчикът ще изпрати данните само на Е-пощата, която е била посочена от Клиента в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява в Магазина Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://tweuropebg.com/2-zashtita-na-lichni-danni.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за възстановяване на достъп, достъпна на адрес https://tweuropebg.com/index.php?route=account/forgotten.

IX. Изменения и достъп до Общите условия

Чл. 21. (1) Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всеки Клиент на Магазина, който има регистрация.

(2) Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на Общите условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на Общите условия ще бъдат изпращани на Е-пощата, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува Общите условия на адрес https://tweuropebg.com/terms, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. Прекратяване

Чл. 23. Общите условия и договора на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в Магазина. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

XI. Други условия

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Общите условия влизат в сила за всички Клиенти на 01.12.2016 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ!

ПОЛУЧАВАЙТЕ НАШИТЕ АКТУАЛНИ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ!
АБОНИРАНЕ