Close
Затворете Количка

Няма продукти

Да се зададе Доставка
0,00 лв Общо

Поръчайте

Продуктът е добавен в количката
Количество
Общо
Вашата количка има 0 продукта. Вашата количка има 1 продукт.
Общо продукти
Общо разходи за доставка  Да се зададе
Общо
Продължете с пазаруването Към сметката

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Дефиниции:

1. „Продавач” означава „Транс Уърлд Европа” ООД

2. „E-магазин” означава обществено достъпното място в Интернет на адрес tweuropebg.com, в което Продавачът продава стоки и услуги от разстояние чрез използването на електронни средства.

3. „Клиент” означава всяко лице, което използва Е-магазина на Продавача.

4. „Интерфейс” означава софтуерните средства, вградени в Е-магазина, предназначени за обслужване на Клиента при използване на Е-магазина.

5. „Общи условия” означава настоящият документ.

6. ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

7. ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

8. ЗЕТ означава Закон за електронната търговия.

9. „Е-поща” означава електронна поща.

10. „Бюлетин” е електронно писмо, съдържащо информация за предлаганите от Продавача стоки и услуги, което се изпраща периодично по Е-поща.

11. „Потребител” означава всяко физическо лице по смисъла на ЗЗП.

(2) Общите условия регламентират едновременно:

- взаимоотношенията между Продавача и Клиента и

- правилата за ползването на Е-магазина от Клиента.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно ЗЕТ и ЗЗП:

1. Седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. „Георги Минчев” №12

2. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1517, Бул. „Владимир Вазов” №25

3. Данни за кореспонденция:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1517, Бул. „Владимир Вазов” №25

Е-поща: hq@twe.bg

Телефон: 02 9 454 717

4. ЕИК в Търговския регистър: 131199462

5. Идентификация по Закона за данъка върху добавената стойност: BG131199462

6. Идентификация в Регистъра на администраторите на личните данни № 358906

7. Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

Телефон: 02 9 153 518

Е-поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет място: www.cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. „Славейков” №4А ет.3, 4 и 6

Телефон: 0700 111 22

Факс: 02 9 884 218

Е-поща: info@kzp.bg

Интернет място: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Е-МАГАЗИНА

Чл. 3. Е-магазинът предоставя на Клиента възможност:

1. Да извърши регистрация, с която да създаде свой профил в Е-магазина и използва допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Е-магазина чрез Интерфейса;

3. Да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Е-магазина;

4. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори с Е-магазина, съгласно поддържаните от Е-магазина начини за разплащане;

5. Да получава информация за нови стоки предлагани от Е-магазина;

6. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона предимно чрез Интерфейса.

Чл. 4. Продавачът доставя стоките и гарантира правата на Клиента, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Е-магазина чрез Интерфейса или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от Клиента чрез Интерфейса стоки.

(3) Клиентът заплаща на Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Е-магазина и Общите условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Продавача в Е-магазина.

(4) Продавачът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Продавача в Е-магазина и Общите условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Клиентът и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от ЗЕТ.

(2) Приема се, че електронните изявления, извършени от Клиента, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-МАГАЗИНА

Чл. 7. (1) За да използва Е-магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които Е-магазинът изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в Е-магазина.

(3) С попълване на данните си и избор на елементите на Интерфейса „Съгласие” и „Регистрация”, Клиентът декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Продавачът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо до посочена от Клиента Е-поща, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Продавача. След потвърждаването се създава сметка на Клиента и между него и Продавача възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Клиента се използва профил от друго Интернет място, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответното Интернет място. В този случай Продавачът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Клиента в съответното Интернет място.

(7) В случай че Клиентът е избрал да сключи договор за покупко-продажба без регистрация, е необходимо да въведе свои име, фамилия и телефонен номер за връзка, за да получи Продавачът от Клиента необходимите за сключване на договора за покупко-продажба данни.

Чл. 8. (1) Е-пощата, предоставена при първоначалната регистрация на Клиента, както и всяка следваща е-поща, използвана за обмен на изявления между Клиента и Продавача, е „Основна Е-поща за контакт“ по смисъла на Общите условия. Клиентът има право да променя своята Основна Е-поща за контакт.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основната Е-поща за контакт, Продавачът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Продавача до посочената от Клиента нова Основна Е-поща за контакт.

(3) Промяната на Основната Е-поща за контакт се извършва след потвърждение от Клиента, изразено чрез адресна връзка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Продавача на посочената от Клиента нова Основна Е-поща за контакт.

(4) Продавачът информира Клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено до посочената от Клиента Основна Е-поща за контакт преди извършването на промяната ѝ по ал. (2).

(5) Продавачът не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основната Е-поща за контакт.

(6) Продавачът може да изисква от Клиента използването на Основната Е-поща за контакт в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Клиентът използва предимно Интерфейса, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Продавача стоки и услуги в Е-магазина.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Продавача и Клиента представлява Общите условия, достъпни в Е-магазина на адрес http://tweuropebg.com/content/3-terms-and-conditions.

(4) Страна по договора с Продавача е Клиентът, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създадена сметката на Потребителя при Продавача.

(5) Продавачът включва в Интерфейса технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиента в Е-магазина. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Клиента чрез Интерфейса.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Продавачът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Продавачът доставя стоките на посочения от Клиента пощенски адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Клиентът сключва договора за покупко-продажба с Продавача по следната процедура:

(1) Чрез нова регистрация:

1. Извършване на регистрация в Е-магазина и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът няма до този момент сметка в Е-магазина;

2. Вписване в системата за извършване на поръчки на Е-магазина чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Е-магазина и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на начин и момент за плащане на сумата.

6. Потвърждение на поръчката;

(2) Чрез съществуваща сметка в Е-магазина, както това е описано в т. 2, 3, 4, 5 и 6 на ал. (1).

(3) Без регистрация и сметка в Е-магазина, както това е описано в т. 3, 4, 5 и 6 на ал. (1).

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11.Правилата на настоящия раздел VI от Общите условия се прилагат спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Е-магазина, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, ЗЕТ и/или на 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача са определени в профила на всяка стока в Е-магазина.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Продавача в профила на всяка стока в Е-магазина.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Продавача и се предоставя като информация на Клиента в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в Е-магазина;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в Общите условия, както и информацията, предоставена на Клиента в Е-магазина.

(5) Информацията, предоставяна на Клиента по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в Е-магазина преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Продавачът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в съответните страници на Е-магазина.

(7) Продавачът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. (1) не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Продавачът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.

(4) В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. (1), Продавачът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. (1).

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Продавача на Е-магазина, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Продавачът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Продавача чрез Е-магазина.

(3) Ако Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. (3), Продавачът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Продавачът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. (4), разходите по връщането на стоките са за сметка на Продавача.

Чл. 16. (1) Продавачът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от ЗЗП.

(2) Потребителят и Продавачът удостоверяват обстоятелствата по ал. (1) писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Продавачът се съгласяват, че изискванията по ал. (1) и чл. 61 от ЗЗП ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя - страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Продавачът доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Продавачът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Като Администратор и обработващ, Продавачът събира, обработва, съхранява и предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, Продавачът ще изпрати данните само на Е-пощата, която е била посочена от Клиента в момента на регистрацията.

(3) Продавачът приема и обявява в Е-магазина Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://tweuropebg.com/content/2-zashtita-na-lichni-danni.

(4) Приемането на Общите условия означава приемане на Политиката за защита на личните данни.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Продавачът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Продавачът има право да приложи обявената Процедура за възстановяване на достъп, достъпна на адрес http://tweuropebg.com/password-recovery.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Общите условия могат да бъдат изменяни от Продавача, за което последният ще уведоми по подходящ начин всеки Клиент на Е-магазина, който има регистрация.

(2) Продавачът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на Общите условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Продавача и ако Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Продавача, във връзка с изменението на Общите условия ще бъдат изпращани на Е-пощата, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Продавачът публикува Общите условия на адрес http://tweuropebg.com/content/3-terms-and-conditions, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Общите условия и договора на Клиента с Продавача се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в Е-магазина. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на всички разпоредби на тези общи условия.

Чл. 25. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези общи условия, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по тези общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Общите условия влизат в сила за всички Клиенти на 01.01.2017 г.